Letölthető változatok: Adakezelési szabályzat, Adatkezelési tájékoztató

Investmentor Agency Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhelye: 7621 Pécs, Megye utca 7/1.; cégjegyzékszám: 02-09-081311; adószám: 25107836-2-02)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL

SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) előírja, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) is előírja, melynek ezen tájékoztatással teszünk eleget.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

E tájékoztatás kiadója, egyben az adatkezelő:

Cégnév: Investmentor Agency Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7621 Pécs, Megye utca 7/1.

Cégjegyzékszám: 02-09-081311; adószám: 25107836-2-02

Képviselő: Miklós Mónika ügyvezető

Telefonszám: +36/72/520-513; Fax: +36/72/520-512

e-mail cím: office@investmentor.hu; honlap: www.investmentor.hu

(a továbbiakban: Investmentor Agency Kft.)

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (GDPR 4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: Az Investmentor Agency Kft. honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren. Ezen adatfeldolgozók megnevezése a következő:

IT szolgáltató:

InfoComplex Informatikai és Telekommunikációs

Szolgáltató és Fejlesztő Betéti Társaság

Székhely: 7632 Pécs, Littke J. utca 21.

Cégjegyzékszám: 02-06-069801

Adószám: 20962214-2-02

Képviselő: Bóra Márk Áron ügyvezető

Telefonszám: +36 (72) 555-777

E-mail cím: support@infocomplex.hu

Honlap: www.infocomplex.hu

Az Investmentor Agency Kft. adatkezelést az érintet hozzájárulása alapján, valamint jogi kötelezettség teljesítése jogcímén végez. Az érintett hozzájárulásának minősül az is, ha az érintett az Investmentor Agency Kft. internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók. A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

Az érintett jogai:

1.       Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése 

2.       Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

3.       Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

4.       Az érintett hozzáférési joga

5.       A helyesbítéshez való jog

6.       A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

7.       Az adatkezelés korlátozásához való jog

8.       A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

9.       Az adathordozhatósághoz való jog

10.     A tiltakozáshoz való jog

11.     Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

12.     Korlátozások

13.     Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

14.     A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

15.     A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

16.     Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a részére korábban szerződésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, avagy a szerződés tárgyát képező projekt esetén a támogató hatóság által előírt dokumentum megőrzési idő. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek adózás, könyvelés céljából a társaság által megbízott könyvelő irodának, postázás, szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak.

Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről további, és részletesebb információk az Investmentor Agency Kft. honlapján

www.investmentor.hu

elérhető adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

Pécs, 2019. április 16.

Miklós Mónika

ügyvezető

Investmentor Agency Kft.

Adatkezelő

Az Investmentor Agency Kft. részletes adatkezelési tájékoztatója

Az Investmentor Agency Kft. adatkezelési szabályzata

Adatvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabályok:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetésben történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj

2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

https://www.naih.hu/